1. 1. TOEPASSELIJKHEID.
    1. Deze voorwaarden betreffen een uittreksel van de algemene voorwaarden zoals die door Bloemen op Locatie, nader te noemen ‘Bloemen op Locatie’ of ‘ons’, worden gehanteerd.
    1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder die met Bloemen op Locatie een overeenkomst sluit, nader te noemen ‘opdrachtgever’.
    1. Op alle gedane aanbiedingen van Bloemen op Locatie, inzake uitvoering van een opdracht, het inrichten, het creëren van sfeerbeelden, het verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, het aangaan van overeenkomsten inzake huur/verhuur, opdracht, aanneming van werk en door ons geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend de voorwaarden van Bloemen op Locatie van toepassing, en worden de voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten.
   1. Nog in enige wijziging of aanvulling van de opdracht zullen voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn en worden alleen van toepassing verklaard indien zulks door Bloemen op Locatie schriftelijk wordt bevestigd. Wijzigingen na opdrachtverstrekking kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen en laten deze voorwaarden voor zover als mogelijk onverlet.
  1. VOORSTELLEN EN OFFERTES
    1. Alle offertes van Bloemen op Locatie zijn geheel vrijblijvend en voor Bloemen op Locatie op geen enkele wijze bindend, totdat de opdracht door Bloemen op Locatie schriftelijk is aanvaard. Bloemen op Locatie heeft het recht om opdrachten te weigeren. Offertes zijn gebaseerd op verstrekte gegevens van de opdrachtgever, levering onder normale omstandigheden.
    1. Offertes zijn dertig dagen geldig tenzij anders vermeld in de offerte.
    1. Voor nachten vanaf 00.00 uur en zondagen geldt een toeslag-tarief.
    1. Afbeeldingen, foto’s, catalogi, tekeningen/schetsen en verdere door Bloemen op Locatie verstrekte gegevens zijn niet bindend en dienen slechts ter indicatie.
    1. Opdrachtgever dient haar opdracht schriftelijk, alsook alle eventuele wijzigingen of aanpassingen daarin, altijd schriftelijk aan Bloemen op Locatie kenbaar te maken.
   1. Wijzigingen na opdrachtverlening geven Bloemen op Locatie het recht de prijs van de opdracht op basis van haar eigen tarieven naar rato te verhogen.
  1. PRIJS.
    1. De prijzen op deze website zijn netto, inclusief de verschuldigde belastingen en toeslagen. Bloemen op Locatie behoudt zich het recht voor om na totstandkoming van de overeenkomst, naar redelijkheid doorgevoerde prijsverhogingen aan opdrachtgever in rekening te brengen.
    1. Indien Bloemen op Locatie in het kader van haar opdracht meer werkzaamheden moet verrichten c.q. langer doende is met de uitvoering van haar werkzaamheden dan begroot (wachttijden, herstelwerkzaamheden, e.d.) terwijl deze (uren)overschrijding haar niet valt toe te rekenen, dan komen deze bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
    1. Dergelijke feiten als voornoemd geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te verlangen.
   1. Bloemen op Locatie heeft het recht om 50% respectievelijk 70% aanbetaling te eisen alvorens zij met de uitvoering van de opdracht zal aanvangen.
  1. BETALING.
    1. Alle betalingen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn en zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden en worden voldaan op de door Bloemen op Locatie daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.
    1. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
    1. Bloemen op Locatie is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door ons enige verdere leverantie wordt gedaan.
    1. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling geeft Bloemen op Locatie het recht de uitvoering van haar opdracht op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht de vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
    1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Bloemen op Locatie verschuldigde kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, Juridisch Advies- en advocatenkosten, zijn inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Bloemen op Locatie verschuldigde bedrag.
    1. Betalingen door de opdrachtgever worden afgeboekt op de oudste openstaande facturen.
    1. Indien opdrachtgever betalingen verricht worden ingeval van extra of buitengerechtelijke kosten eerst deze kosten voldaan en behoudt Bloemen op Locatie daarnaast het recht op algehele betaling van haar facturen.
   1. Ingeval van met elkaar in verband staande of uit de zelfde rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen is zijdens Bloemen op Locatie verrekening toegestaan.
  1. OVERMACHT.
    1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop Bloemen op Locatie geen invloed heeft en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, is Bloemen op Locatie gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de (op)levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt, althans voor zover dat met het oog op de oplevertermijn van de opdracht mogelijk is.
   1. Een situatie van overmacht kan geen reden zijn voor opdrachtgever om Bloemen op Locatie op grond daarvan aansprakelijk te stellen.
  1. BEHOUD VAN EIGENDOM.
    1. Bloemen op Locatie blijft de eigendom behouden van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang deze niet aan opdrachtgever zijn verkocht, danwel zolang opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Bloemen op Locatie.
    1. De (creatieve) intellectuele eigendom van de ontwerpen, creaties, modellen, tekeningen, schetsen, foto’s, etc. blijft van Bloemen op Locatie.
    1. Ten aanzien van alle zaken die de opdrachtgever van Bloemen op Locatie onder zich heeft geldt een absolute zorgplicht.
    1. Schade aan door Bloemen op Locatie verhuurde of uitgeleende zaken worden door opdrachtgever tegen de waarde van hernieuwde aanschaf vergoed.
    1. Het geleverde mag, tenzij anders bepaald, niet zonder toestemming van Bloemen op Locatie worden gebruikt anders dan de bestemming voor de opdracht zoals aan Bloemen op Locatie opgegeven, c.q. mag niet worden verwerkt/bewerkt of aan derden, op welke wijze dan ook, worden overgedragen of ter beschikking worden gesteld.
    1. Indien opdrachtgever failleert, surseance van betaling verzoekt, saneringsmaatregelen voorstelt, in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Bloemen op Locatie, is Bloemen op Locatie gerechtigd die overeenkomst, schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.
   1. Tenzij schriftelijk in de aanbieding anders overeengekomen, blijven vazen, schalen, potten en andere containers van het bloemwerk altijd eigendom van Bloemen op Locatie.
  1. RISICOCLAUSULE EN AANSPRAKELIJKHEID.
    1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bloemen op Locatie is laatstgenoemde nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade omtrent door haar afgeleverde werken.
    1. Schade ingeval van opzet of grove schuld wordt slechts vergoed tot het factuurbedrag waarvoor de opdrachtgever is gefactureerd.
    1. De door ons (op)geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico.
    1. Bloemen op Locatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of gedragingen van personen die bij Bloemen op Locatie in dienst zijn of voor ingeschakelde hulppersonen.
    1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Bloemen op Locatie op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met haar ondergeschikte werknemers worden gemaakt.
    1. Indien blijkt dat opdrachtgever de door haar verstrekte informatie niet juist aan Bloemen op Locatie heeft overgebracht is Bloemen op Locatie niet voor de gevolgen aansprakelijk.
   1. Eventueel noodzakelijke correcties worden door Bloemen op Locatie extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.
  1. GARANTIES.
    1. Bloemen op Locatie staat in voor de authenticiteit van de door haar (op)geleverde creaties. Ingeval van gelijkenis op werken van derden berust dit op louter toeval. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde in eigendom van Bloemen op Locatie.
   1. Het geheel of gedeeltelijk namaken van de creaties van Bloemen op Locatie is verboden.
  1. KLACHTEN.
    1. Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden direct na (op)levering of na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk aan Bloemen op Locatie te berichten, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Bloemen op Locatie terzake van gebreken c.q. fouten komt te vervallen. Reclames en/of klachten geven opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de factuur te verrekenen of op te schorten.
   1. In geval van een door Bloemen op Locatie gegrond bevonden klacht over (op)geleverde zaken of uitgevoerde diensten heeft Bloemen op Locatie het recht de desbetreffende zaken binnen redelijke termijn te herstellen, danwel deze door soortgelijke zake te vervangen, respectievelijk de werkzaamheden voor zover als door Bloemen op Locatie nodig wordt geacht binnen redelijke termijn opnieuw uit te voeren. Bloemen op Locatie is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.
  1. ONTBINDING.
    1. Onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is Bloemen op Locatie gerechtigd, indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden, in welk geval Bloemen op Locatie recht heeft op de vergoeding van eventueel door haar geleden schade c.q. gederfde winst.
    1. De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
    1. De overeenkomst wordt direct en zonder in achtname van enige opzegtermijn ontbonden ingeval van faillissement, surseance, beslag, sanering, van de opdrachtgever.
   1. Indien de opdrachtgever jegens Bloemen op Locatie, met uitzondering van het bepaalde in voorgaand lid van dit artikel, tekortschiet in haar verplichtingen, kan Bloemen op Locatie de overeenkomst ontbinden nadat opdrachtgever heeft nagelaten, na eerst daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, het gebrek binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.
   1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van Bloemen op Locatie.
  1.  Indien enige bepaling uit dit uittreksel nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de andere voorwaarden van dit uittreksel van toepassing evenals de toepasselijkheid van de gehele onverkorte versie van de voorwaarden zolang van geen strijdigheid, ontbinding of vernietiging sprake is.

Deze voorwaarden worden de opdrachtgever kosteloos voor aanvaarding en totstandkoming van een opdracht ter hand gesteld. Zo een opdrachtgever deze voorwaarden, alvorens het aanvaarden van de overeenkomst, niet heeft gehad dient deze zich middels email met zijn verzoek hiertoe tot Bloemen op Locatie te wenden. Wordt onder dergelijke omstandigheden dit verzoek niet gedaan, dan wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Vervolgopdrachten van de zelfde opdrachtgever vallen tevens onder de werking van de door Bloemen op Locatie gehanteerde voorwaarden.